Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”) tak zwane „instytucje obowiązane” mają obowiązek wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wewnętrzna procedura powinna w szczególności zawierać określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, o których mowa w art. 9e ust. 5 Ustawy, o ile są przyjmowane, oraz sposób przechowywania informacji.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje kompleksowe przygotowanie procedury oraz stały monitoring nad jej uaktualnianiem w związku ze zmianami przepisów prawa. Podkreślić należy, iż tylko od ostatniego tekstu jednolitego z 2003 r. Ustawa była zmieniana dwadzieścia trzy razy.