Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenia AML

 

Szkolenia AML są wymogiem prawnym wobec osób odpowiedzialnych w firmie za procedury mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować dotkliwymi sankcjami dla firmy.

 

Szkolenia AML – dla kogo?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Tzw. „instytucje obowiązane” w rozumieniu przepisów AML mają obowiązek zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych (art. 52 ustawy AML).

Okoliczności związane z odbywaniem takich szkoleń stanowią także w praktyce przedmiot zainteresowania w toku kontroli przestrzegania przepisów AML prowadzonych przez uprawnione organy administracji. Przykładowo, w 2023 r. przeprowadzono 497 kontroli u 433 przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową. Kontrole te objęły 710 kantorów. Jedynymi z najczęściej stwierdzanych braków był brak programów szkoleniowych albo ich nieadekwatność w stosunku do prowadzonej działalności.

Programy szkoleniowe  powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy AML.

Zakres programów szkoleniowych wdrażanych w poszczególnych instytucjach obowiązanych  powinien uwzględniać specyfikę instytucji, w których jest wdrażany, oraz zapewniać instytucji obowiązanej oraz jej pracownikom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków związanych z raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw lub przestępstw skarbowych (zob. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, s. 31).

 

Wytyczne Dyrektywy AML

 

  • Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg podjęcia środków proporcjonalnych do ich ryzyka, charakteru i wielkości, które to środki mają na celu upowszechnianie wśród pracowników tych podmiotów wiedzy o przepisach przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym o stosownych wymogach dotyczących ochrony danych;

 

  • Środki te obejmują udział pracowników w specjalnych ciągłych programach szkoleniowych mających pomóc im w identyfikowaniu operacji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz zalecić im sposób postępowania w takich przypadkach.

 

  • Państwa członkowskie zapewniają, aby podmioty zobowiązane miały dostęp do aktualnych informacji na temat praktyk stosowanych przez osoby zajmujące się praniem pieniędzy i osoby finansujące terroryzm oraz na temat wskazówek ułatwiających rozpoznawanie podejrzanych transakcji.

 

 

Szkolenia AML – oferta

 

  • Dostosowanie programu szkoleniowego do specyfiki Klienta.

 

Kancelaria Skarbiec oferuje kompleksowe programy szkoleniowe uwzględniające specyfikę, charakter oraz rozmiar działalności instytucji obowiązanych. Kursy te są skonfigurowane tak, aby w pełni odzwierciedlać konkretne potrzeby i ryzyka związane z działalnością klienta.

 

  • Aktualna wiedza i najnowsze przepisy

Oferujemy bieżące aktualizacje programów szkoleniowych w odniesieniu do najnowszych przepisów prawa. Zapewniamy, że uczestnicy szkoleń będą na bieżąco z najnowszymi przepisami i praktykami stosowanymi w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

  • Zabezpieczenie i przygotowanie do kontroli organów administracji

Kancelaria Skarbiec przygotowuje instytucje obowiązane na ewentualne kontrole organów administracji. Nasze programy szkoleniowe są zoptymalizowane tak, aby spełniać wszystkie wymogi kontrolne, minimalizując ryzyko stwierdzania braków przez organy kontrolne.