Zakres usług

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

Opracowanie wewnętrznej procedury
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki tzw. instytucji obowiązanej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”) tak zwane „instytucje obowiązane” mają obowiązek wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wewnętrzna procedura powinna w szczególności zawierać określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposób przyjmowania oświadczeń, o których mowa w art. 9e ust. 5 Ustawy, o ile są przyjmowane, oraz sposób przechowywania informacji.

Kompleksowa pomoc Kancelarii Prawnej Skarbiec

Kompleksowe przygotowanie procedury oraz stały monitoring nad jej uaktualnianiem w związku ze zmianami przepisów prawa. Podkreślić należy, iż tylko od ostatniego tekstu jednolitego z 2003 r. Ustawa była zmieniana dwadzieścia trzy razy.

Stały nadzór nad działalnością operacyjną

Obowiązki tzw. instytucji obowiązanej

Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję (również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji).

Informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

Instytucje obowiązane muszą prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. Wyniki analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej. Wyniki analiz przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone.

Opracowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Obowiązki tzw. instytucji obowiązanej

Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji.

Kompleksowa usługa Kancelarii Prawnej Skarbiec

Opracowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym:

  1. zasad identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
  2. zasad podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji
  3. tzw. beneficjenta rzeczywistego;
  4. zasad uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych;
  5. zasad bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z klientem, w tym badania przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badania źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącego aktualizowania posiadanych dokumentów i informacji.

Szkolenia

Obowiązki tzw. instytucji obowiązanej

Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Wsparcie Kancelarii Prawnej Skarbiec

Prowadzenie szkoleń i wydawanie certyfikatów poświadczających spełnienie obowiązku udziału w programie szkoleniowym.