Spółki fasadowe i spółki szelfowe / Dyrektorzy nominowani i udziałowcy powierniczy  

 

Konta bankowe dla spółek offshore

 

Osoby kontrolujące spółki offshore (tzn. spółki z siedzibami w tzw. „rajach podatkowych”), które mają charakter firm fasadowych (tzn. pozbawionych realnej substancji ekonomicznej w kraju siedziby spółki) są traktowane jako klienci podwyższonego ryzyka przez banki i instytucje finansowe. Przekłada się to na utrudnienia w otwieraniu rachunków bankowych, nieoczekiwane wypadki zamknięcia konta albo zamrożenia środków znajdujących się na rachunków.

Kancelaria Skarbiec służy eksperckim wsparciem, aby wyjaśniać tego rodzaju sytuacje z instytucjami finansowymi, pomóc w spełnieniu wymogów wiążących się z obowiązującymi procedurami AML i KYC.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Spółki offshore jako zagraniczne jednostki kontrolowane CFC

 

Posiadanie tego rodzaju spółek offshore mających charakter firm fasadowych może też mieć istotne implikacje podatkowe. W typowej sytuacji spółka taka będzie jednocześnie dla swoich beneficjentów zagraniczną jednostką kontrolowaną, co wiąże się z koniecznością zapłaty PIT CFC w Polsce przez beneficjentów rzeczywistych takich spółek. Przepisy regulujące podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych zmieniały się w ostatnich latach wielokrotnie, co powoduje, że wiele typów spółek, fundacji i trustów które nie były objęte przepisami o CFC w początkowym okresie ich obowiązywania, stały się przez nie objęte w latach późniejszych.

Kancelaria Skarbiec pomóc w weryfikacji czy polski podatnik powinien ujawnić daną spółkę offshore jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną, a także w kalkulacji właściwej wysokości podatku.

 

Raportowanie rachunków spółek offshore na podstawie Common Reportin Standard w ramach automatycznej wymiany informacji finansowych

 

Instytucje finansowe na całym świecie zobowiązane są do raportowania rachunków swoich klientów na podstawie Common Reporting Standard do kraju rezydencji podatkowej. Dotyczy to nie tylko rachunków otwartych przez osoby fizyczne ale również rachunków spółek które są (CRS) raportowane do kraju rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego który stoi za daną spółką offshore czy też inną firmą fasadową.

CRS to uzgodniony na szczeblu międzynarodowym standard automatycznej wymiany informacji finansowych („AEOI”), które obowiązują jurysdykcję instytucje finansowe (takie jak banki, towarzystwa powiernicze i ubezpieczeniowe oraz dostawcy usług korporacyjnych) w celu raportowania do odpowiednich organów podatkowych szczegółowe informacje co roku na temat posiadanych rachunków finansowych przez nierezydentów oraz podmioty w tym spółki, spółki osobowe, trusty oraz fundacje z siedzibą w krajach, które wdrożyły CRS.

Do systemy tego przystąpiły wszystkie większe międzynarodowe centra finansowe, w tym także takie w których obowiązują silne regulacje odnośnie prawa do prywatności i tajemnicy bankowej. W wielu wypadkach klienci byli zaskoczeni wymianą informacji co prowadziło do czynności sprawdzających i kontroli podatkowych w kraju rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego spółki.

Kancelaria Skarbiec służy wsparciem w reprezentowaniu klientów w toku czynności przed organami podatkowymi związanymi z faktem, że nie ujawnili oni swoich zagranicznych rachunków bankowych wobec administracji skarbowej bądź nie raportowali zysków osiąganych za pośrednictwem spółek offshore czy też innych firm fasadowych.

Bank Światowy – Podpisy na sprzedaż: jak wykorzystywane są usługi powiernicze na rzecz firm fasadowych w celu ukrycia beneficjentów rzeczywistych

[Grudzień 2022] Mimo że samo w sobie korzystanie z tzw. spółek fasadowych (shelf companies) nie jest czynem zabronionym i posiadają one szereg legalnych zastosowań, to jednak są one również  jednym z najpowszechniejszych sposobów ułatwiania przestępstw finansowych i przepływów brudnych pieniędzy.

Korzystanie z tego rodzaju spółek pozbawionych realnej substancji ekonomicznej w połączeniu z usługami powierniczymi (dyrektorzy nominowani i udziałowcy powierniczy) stanowić może kluczowy element służący zamianie spółki w marionetkę służącą ukryciu tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

W niniejszym raporcie zbadano i przeanalizowano wykorzystanie powiązanych usług powierniczych przez firmy fasadowe w świetle międzynarodowych przepisów dotyczących przejrzystości korporacyjnej, mających na celu zwalczanie przestępczości finansowej

Raport skupia się na w sprawie możliwości nadużywania porozumień powierniczych które zawierają  dyrektorzy nominowani i udziałowcy powierniczy w celu ułatwiania przestępstw finansowych poprzez ukrywanie tożsamości osób kontrolujących spółki fasadowe oraz na temacie polityk mających na celu przeciwdziałanie takim nadużyciom.

W raporcie uwzględniono dowody z ogólnoświatowego badania „mystery shopping” opartego na tysiącach zamówień składanych do dostawców usług korporacyjnych oferujących spółki szelfowe (fasadowe), a także informacjach marketingowych od dostawców firm fasadowych oraz badaniach dziennikarskich i politycznych na ten temat.

Ustalenia dotyczące nominacji stanowią obecnie zarówno zagrożenie, jak i straconą szansę dla decydentów. Takie ustalenia mają kluczowe znaczenie dla przejrzystości beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw, gdyż stanowią one główny, choć niedoceniany punkt podatności na zagrożenia.

https://www.linkedin.com/posts/robert-nogacki-7503491a5_how-nominee-services-for-shell-companies-activity-7011963380546572288-SRp_

Bank Światowy: Przestępczość podatkowa. Podejście całego rządu do zwalczania korupcji, prania pieniędzy i przestępstw podatkowych

 

[Grudzień 2022]  Zapobieganie, wykrywanie i odzyskiwanie nielegalnych przepływów finansowych wynikających z uchylania się od płacenia podatków, korupcji i prania pieniędzy to globalny priorytet rozwoju.

Chociaż skala nielegalnych przepływów finansowych jest przedmiotem debaty, powszechnie uznaje się ich istotne konsekwencje dla gospodarki. Unikanie płacenia podatków i korupcja wyczerpują ograniczone zasoby publiczne i często szkodzą najbardziej bezbronnym grupom społecznym, uszczuplając fundusze na tak potrzebne usługi.

Poza budżetem uchylanie się od płacenia podatków i korupcja szkodzą tkance społecznej, pogłębiając nierówności i podważając zaufanie do instytucji publicznych i praworządności. Nielegalne przepływy finansowe stanowią wówczas główną przeszkodę na drodze do odpornego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Podobieństwa i wzajemne powiązania tych przestępstw sugerują, że zacieśnienie współpracy między agencjami i wykorzystanie synergii przyniosłoby ogromne korzyści. Rzeczywiście, przestępstwa te często są ze sobą powiązane. Postępowania wynikające z korupcji są regularnie zaniżane i zaniżone, co dodaje do zachowań korupcyjnych element przestępstwa podatkowego.

Jednocześnie programy uchylania się od płacenia podatków mogą ukrywać dalsze formy przestępczości. Na przykład odliczenia podatkowe z tytułu płatności fałszywych faktur mogą stanowić przykrywkę dla wręczania łapówek oraz być sposobem na transfer i pranie nieuczciwie uzyskanych zysków. C

o więcej, korupcja, pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków są często możliwe dzięki stosowaniu podobnych nieprzejrzystych struktur korporacyjnych i porozumień mających na celu ukrycie ostatecznej własności rzeczywistej. Ostatecznie osoby popełniające te przestępstwa polegają na niespójnej i czasami słabej współpracy międzyagencyjnej i międzynarodowej, aby uniknąć wykrycia i ścigania.

[Październik 2023] Jak ujawniło BBC, zagraniczna firma pomogła stworzyć firmy, z których korzystają członkowie najbliższego otoczenia Władimira Putina, w tym jedną ukrywającą jacht zmarłego szefa najemników Jewgienija Prigożyna.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7125779585958354945